GDPR

Vážený klient,
tieto informácie o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahujú na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste naším klientom. Vystupujeme ako prevádzkovatelia pri spracovaní Vašich osobných údajov. Na tomto mieste Vás informujeme, ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s nami, i po jeho ukončení.

Týmto dokumentom si zároveň plníme našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ

Martin Beňo 
Lisková 882
Lisková
034 81

Telefón: +421 905 525 561
E-mail: info@podchopkom.sk
IČO: 50 87 29 82
DIČ: 10 70 12 08 10
Číslo živnostenského registra: 570-14858

a

Erika Minarovičová
Rázusova 1821/13
Liptovský Mikuláš
031 01

Telefón: +421 905 525 561
E-mail: info@podchopkom.sk
IČO: 48 22 72 42
DIČ: 10 47 07 79 00
Číslo živnostenského registra: 540-19303

Ubytovacie zariadenie

Apartmány Pod Chopkom
Pavčina Lehota 155
Pavčina Lehota
031 01

Telefón:  +421907756858
Email: info@podchopkom.sk

Spracovanie osobných údajov

1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

• Osobné kontaktné údaje. Vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu (OP) alebo pasu, prípadne číslo víza, akademický titul a dátum narodenia.
• Pracovné kontaktné údaje. Adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná e-mailová adresa a telefónne číslo.
• Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia či jeho označenie.
• Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch pre účely zaradenia do zvýhodnených skupín zákazníkov.
• Platobné informácie, napríklad číslo bankového účtu a výška sumy spoplatnených služieb.
• Údaje o korešpondencii a komunikácii. Napríklad e-mailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
• Informácie týkajúce sa bezpečnosti. Napríklad číslo Vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove, a záznamy z nášho kamerového systému.

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Vaše údaje budeme spracovávať na nasledovné účely:

• Poskytovanie ubytovacích služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu ubytovaných hostí v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.
• Direct marketing. Zaoberáme sa tým, ako Vám vylepšiť pobyty u nás, a rozvojom našich služieb tvorbou ponúk na mieru. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
• Dane a účtovníctvo. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených s finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.
• Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu našej prevádzky a internetovej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa. Zároveň máme v našom apartmánovom dome pri vstupe do budovy nainštalovaný kamerový systém, ktorý Vás chráni. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
• Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje pre účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov, alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktorý by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
• Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napríklad zhoda Vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
• Zákaznícka administratíva. Vedieme si záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia v ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

3. Kto má prístup k Vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledujúcich okolností:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom doplnkových služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravené v zákone.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú používané výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme Vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

6. Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na našej web stránke. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať Vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracovania na základe Vášho súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

7. Práva dotknutých osôb

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text vyššie Vám odpovie na väčšinu vašich otázok.

Vaše práva

1. Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

• prečo spracovávame Vaše osobné údaje
• aké kategórie osobných údajov spracovávame
• s kým Vaše osobné údaje zdieľame
• ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
• aké máte práva
• odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás)
• ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
• ak Vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo Európsky hospodársky priestor (EEA), ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente. Môžete požiadať aj o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, avšak dodatočné kópie sú spoplatnené.

2. Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napríklad ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

3. Právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

4. Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti ich spracovaniu, do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

5. Právo namietať

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

6. Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

7. Stiahnutie súhlasu

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. O Vašej požiadavke budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať na používanie mojich údajov a ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na e-mailovej adrese info@podchopkom.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo ak sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Naše kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej webovej stránke alebo e-mailom na info@podchopkom.sk.

V Pavčinej Lehote dňa 1.1.2021.