Ubytovací poriadok

 1. V apartmánovom dome môže byť ubytovaný výlučne iba Klient, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Príslušnému pracovníkovi apartmánového domu predloží ihneď po príchode občiansky preukaz, platný cestovný pas, alebo iný doklad totožnosti.
 2. Apartmán je pre Klienta rezervovaný do 20:00 hod., ak nie je v potvrdení rezervácie alebo objednávke uvedené inak.
 3. Ubytovaní Klienti využívajú apartmány výlučne počas doby, ktorú si dohodli s pracovníkmi Apartmánov Pod Chopkom.
 4. V prípade, že nebola ubytovacia doba dopredu dohodnutá, ohlási Klient deň odchodu najneskôr do 10:00 hod. nasledujúceho dňa po dni nástupu na pobyt. V dohodnutý termín odchodu uvoľní apartmán alebo štúdio do 10:00 hod. dopoludnia.
 5. Najneskôr pri nástupe na pobyt skladá Klient vratný depozit vo výške min. 50,00 €. Depozit slúži na krytie spotreby Klienta, alebo škody, ktorú môže Klient spôsobiť na zariadení štúdia, spoločných priestorov, exteriérových priestorov či apartmánu. Depozit skladá Klient v hotovosti. Klient je povinný skontrolovať si po príchode do štúdia alebo apartmánu úplnosť a stav inventáru.
 6. V prípade oneskoreného odchodu Klienta do 11:00 hod. dopoludnia má ubytovacie zariadenie právo účtovať Klientovi poplatok vo výške 50 % z ceny štúdia alebo apartmánu za ďalšiu noc. V prípade oneskoreného odchodu Klienta do 13:00 hod. popoludní, má ubytovacie zariadenie právo účtovať Klientovi poplatok vo výške 100 % z ceny štúdia alebo apartmánu za ďalšiu noc. Apartmán sa považuje za uvoľnený až vtedy, keď Klient vynesie všetky svoje osobné veci a odovzdá kľúče personálu ubytovacieho zariadenia.
 7. Majiteľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo kedykoľvek počas pobytu Klienta skontrolovať inventár a stav štúdia, apartmánu i všetkých interiérových priestorov. Majiteľ ubytovacieho zariadenia si taktiež vyhradzuje právo skontrolovať úhradu a spotrebu Klienta, a to najneskôr v deň ukončenia pobytu pred odchodom Klienta. V deň odchodu odovzdá Klient štúdio alebo apartmán a interiérové zariadenie apartmánového domu v takom stave, v akom ho v deň príchodu prevzal. Pri bezškodovom pobyte v ubytovacom zariadení bude Klientovi vrátený depozit 50,00 € v plnej výške. Pri poškodení zariadenia štúdia, apartmánu alebo interiéru apartmánového domu si majiteľ ubytovacieho zariadenia depozit od Klienta ponechá.
 8. Ak sa Klient ubytuje pred 6:00 hod. ráno, uhradí cenu ubytovania aj za predošlú noc, ak sa nedohodne s pracovníkom apartmánov inak.
 9. Účet za ubytovanie a ostatné poskytnuté služby platí Klient v súlade s aktuálne platným cenníkom.
 10. Ak Klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu byť ponúknutý aj iný apartmán alebo štúdio, ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
 11. Príchod Klienta v nástupný deň na pobyt je možný od 14:30 hod. Štúdio alebo apartmán je pre Klienta rezervovaný v nástupný deň na pobyt do 20:00 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania alebo v potvrdení rezervácie dohodnuté inak.
 12. Pri odchode z ubytovania je prítomný pracovník apartmánového domu. Ak sa z nejakého dôvodu pracovník apartmánového domu nedostaví pri odchode Klienta z ubytovania, kľúče od apartmánu alebo štúdia Klient ponechá vo dverách štúdia alebo apartmánu, z ktorého odchádza. Pri odchode Klient za sebou zabuchne hlavné dvere do apartmánového domu.
 13. V apartmánoch, štúdiách alebo spoločenských priestoroch Apartmánov Pod Chopkom Klient nesmie bez súhlasu majiteľa objektu robiť zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 14. V objekte Apartmánov Pod Chopkom, a zvlášť vo vnútri v štúdiu alebo v apartmáne nie je dovolené Klientovi používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa nevzťahuje na elektrické spotrebiče slúžiace k osobnej hygiene hosťa, ako sú holiace strojčeky, masážne strojčeky, sušiče vlasov a podobne.
 15. Z bezpečnostného hľadiska je vo všetkých vnútorných priestoroch objektu Apartmány Pod Chopkom fajčenie prísne zakázané!
 16. Pri odchode Klient zhasne v štúdiu alebo v apartmáne a v interiéri apartmánového domu svetlá, vypne všetky používané elektrospotrebiče a uzavrie vodovodné uzávery.
 17. Ak si Klient objedná pobyt, a z rôznych príčin musí náhle odísť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene, aj v prípade, keď ich nevyužije.
 18. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti bez dozoru dospelých osôb v apartmáne, v štúdiu a v ostatných spoločných priestoroch.
 19. Klientovi nie je dovolené brať do štúdia alebo apartmánu športové náradie (lyže, lyžiarky, bicykel a podobne) a predmety, na úschovu ktorých je v objekte vyhradené určené miesto.
 20. V čase od 22:00 hod. do 7:00 hod. je Klient povinný dodržiavať nočný pokoj.
 21. V apartmáne alebo v štúdiu môže Klient prijímať neubytované návštevy len so súhlasom majiteľa Apartmánov Pod Chopkom.
 22. Pri vážnom ochorení alebo zranení Klienta zabezpečí pracovník Apartmánov Pod Chopkom poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 23. Psy a iné domáce zvieratá do 5 kg sa môžu zdržiavať v priestoroch Apartmánov Pod Chopkom len so súhlasom majiteľa ubytovacieho zariadenia, a to pri prenájme celého apartmánového domu za predpokladu, že majiteľ zvieraťa hodnoverne preukáže dobrý zdravotný stav zvieraťa.
 24. Pobyt zvieraťa sa účtuje podľa dohody s majiteľom apartmánového domu.
 25. Klient, ktorý je ubytovaný v Apartmánoch Pod Chopkom, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, má majiteľ právo zmluvný pomer s ním ihneď zrušiť a domáhať sa náhrady.
 26. Za škody spôsobené na majetku Apartmánov Pod Chopkom zodpovedá Klient podľa platných predpisov uvedených v inventári a domovom poriadku.
 27. Ubytovacie zariadenie vyžaduje od Klienta dôkladne uzamykať ubytovací objekt. Za akékoľvek prípadné straty cenností Klienta v Apartmánoch Pod Chopkom ubytovateľ nenesie zodpovednosť.
 28. Prenájom a používanie akéhokoľvek zariadenia a apartmánového domu je výlučne na vlastnú zodpovednosť Klienta. Za prípadné úrazy prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť. Za straty, škody a znehodnotenie majetku Apartmánov Pod Chopkom, ktoré spôsobí Klient, zodpovedá Klient a prevádzkovateľ má právo žiadať a účtovať od hosťa náhradu škody.
 29. Sťažnosti Klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma majiteľ Apartmánov Pod Chopkom v e-mailovej podobe na adrese info@podchopkom.sk.
 30. Majiteľov áut upozorňujeme, aby si nenechávali v aute doklady a iné cenné veci.

 

V Pavčinej Lehote dňa 1.1.2021.