Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi ubytovacím zariadením Apartmány Pod Chopkom v Pavčinej Lehote a jeho klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa Apartmány Pod Chopkom zaväzujú k poskytnutiu služieb a klient k úhrade dohodnutej ceny. Právny vzťah medzi ubytovacím zariadením Apartmány Pod Chopkom a klientom, vyplývajúci zo zmluvy, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne-záväznými predpismi Slovenskej republiky.

Platí domnienka, že klient sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, iba že by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením ubytovacieho zariadenia Apartmány Pod Chopkom. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú pre Apartmány Pod Chopkom záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

Čl. II. Definícia pojmov

 1. Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o poskytnutí služieb s Apartmánmi Pod Chopkom (ďalej len Klient).
   
 2. Apartmánmi Pod Chopkom sa rozumie ubytovacie zariadenie - apartmánový dom, ktoré poskytuje Klientom ubytovacie a prípadne aj ďalšie služby.
   
 3. Sídlo ubytovacieho zariadenia:
  Apartmány Pod Chopkom
  Pavčina Lehota 155
  Pavčina Lehota
  03101
   
 4. Ubytovacie zariadenie Apartmány Pod Chopkom je zaradené do kategórie Ubytovanie v súkromí, objekt v triede ***.
   
 5. Ubytovacie zariadenie Apartmány Pod Chopkom zastupujú:

  Erika Minarovičová
  Rázusova 1821/13
  Liptovský Mikuláš
  031 01

  Telefón: +421 905 525 561
  E-mail: info@podchopkom.sk
  IČO: 48 22 72 42
  DIČ: 10 47 07 79 00
  Číslo živnostenského registra: 540-19303

  Bankové spojenie:
  Československá obchodná banka, a.s.
  Číslo účtu: 4026 9054 39
  IBAN: SK13 7500 0000 0040 2690 5439
  BIC: CEKOSKBX

  (ďalej ako Prevádzkovateľ)

  a

  Martin Beňo
  Lisková 882
  Lisková
  034 81

  Telefón: +421 905 525 561
  E-mail: info@podchopkom.sk
  IČO: 50 87 29 82
  DIČ: 10 70 12 08 10
  Číslo živnostenského registra: 570-14858

  Bankové spojenie:
  Československá obchodná banka, a.s.
  Číslo účtu: 4024 3833 15
  IBAN: SK63 7500 0000 0040 2438 3315
  BIC: CEKOSKBX

  (ďalej ako Prevádzkovateľ)
   
 6. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná v súlade s predmetom podnikania, najmä však ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností.
   
 7. Okamih úhrady zálohy je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania na účet alebo prevzatím doplatku v hotovosti pri Klientovom príchode do ubytovacieho zariadenia.
   
 8. Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch, ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

ČI.III. Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Klient fyzickou osobou, je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi ubytovania svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo občianskeho preukazu (OP) alebo číslo cestovného pasu (CP), číslo telefónu a e-mailovú adresu podľa osobitného predpisu.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Klient právnickou osobou, je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi ubytovania svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, ako aj svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo OP alebo číslo CP, číslo telefónu a e-mailovú adresu podľa osobitného predpisu.

Klient vyhlasuje, že si je vedomý, že Prevádzkovateľ ubytovania v zmysle zákona 18/2018Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva a uchováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v kontaktnom či ubytovacom formulári alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa, a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, ako aj na základe osobitných predpisov.

Klient si je vedomý, že Prevádzkovateľ ubytovania mu v rámci oprávnených činností môže zasielať správy o ponukách a akciách Prevádzkovateľa a iné reklamné či propagačné materiály. Klient môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a svoj súhlas odvolať na ktoromkoľvek z kontaktov uvedených na webovej stránke Prevádzkovateľa.

Klient zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že ďalšie informácie o spôsoboch a účeloch spracúvania poskytnutých osobných údajov Prevádzkovateľom má možnosť nájsť na web stránke Prevádzkovateľa v sekcii GDPR.

ČI.IV. Rezervácia ubytovania a príchod

Cena za ubytovanie v Apartmánoch Pod Chopkom je flexibilná a závisí od zvoleného typu ubytovania, termínu pobytu Klienta (sezóny), počtu osôb a počtu nocí.

 1. Pre záväznú rezerváciu požadujeme úhradu 50 % z celkovej ceny objednaných služieb ako rezervačnú zálohu. Platobné inštrukcie posielame e-mailom okamžite po zadaní rezervácie. Platba bankovým prevodom je splatná do 3-5 dní (po dohode s Prevádzkovateľom) od odoslania prdbežnej rezervácie. Pokiaľ nebude rezervačná záloha v stanovenom termíne pripísaná na účet Prevádzkovateľa, predbežná rezervácia bude zrušená.
   
 2. Po prijatí rezervačnej zálohy na účet Prevádzkovateľa zašleme okamžite potvrdenie rezervácie na e-mail Klienta uvedený v objednávke. Doplatok za ubytovanie sa platí v deň nástupu na pobyt v hotovosti, ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak. Po dohode s Prevádzkovateľom je možné doplatok uhradiť aj bankovým prevodom.
   
 3. Pri príchode odporúčame, aby Klient, ktorý má rezervované ubytovanie, informoval najmenej 1 hodinu pred plánovaným príchodom personál ubytovacieho zariadenia na telefónnom čísle +421 907 756 858.

ČI.V. Storno podmienky a COVID-19 opatrenia

Prenajímateľ je oprávnený účtovať si kompenzáciu vzniknutej straty z neuskutočneného pobytu (takzvaný storno poplatok) zo zaplatenej zálohovej platby v prípade, že zrušíte svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo telefonicky v nasledovných lehotách:

 1. Ak zrušíte svoju rezerváciu 30 a viac dní pred nástupom na pobyt, celú zálohu Vám obratom - najneskôr však do 3 dní - vyplatíme späť.
   
 2. Ak svoju rezerváciu zrušíte menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt, rezervačná záloha vo výške 50 % z ceny pobytu slúži ako kompenzácia Prevádzkovateľovi za neuskutočnený pobyt a blokovanie termínu ubytovania.
   
 3. V prípade akýchkoľvek dodatočných obmedzení alebo vládnych nariadení súvisiacich s pandémiou koronavírusu COVID-19 Vám automaticky ponúkneme náhradný termín pobytu, alebo vrátenie celej uhradenej zálohy na Váš účet do 3 dní od Vášho požiadania.

 

V Pavčinej Lehote dňa 1.1.2021.